පස් අදින සෙට් එක

Sunday, February 22, 2015

සිහින


උඹ දැක්කා තනියෙන් උඹේ හින


මම දැක්කා තනියෙන් මගේ හීන 

අම්ම අප්පා රටේ සමාජයේ උන් 

වෙන වෙනම මැව්වා අපි ගැන හීන 

අපි අපේ බැදීම් වෙනුවෙන් 

කැප කෙරුවා අපේ හීන 

දුක් මහන්සි වෙලා ඉටු කරලා දුන්නා 

අනුන්ගේ හීන 

අන්තිමට හති වැටිලා නැවතිලා බලනකොට 

අපිට අපිත් නෑ සමාජෙත් නෑ
________

Tuesday, February 3, 2015

Accounts ආදරේ





ශේෂ පිරික්ෂුම 
තුලනය නොවූ විට 
සෙවුයෙමි දාගෙන 
මග හැරුන එන්ට්‍රිය 
මාගේ සැලරිය
හොරෙන්ම අරගෙන 
දාල තිබුනා උඹ 
පර්චස් ඕඩර්ස් අගේට



econ ආදරේ



කෙනෙකු ආදරය පුදයි
තවකෙකු ආදරය යදියි
යදින්නන් හට පුදන්නන්
හමුවූ විට
එතන සෙනෙහස
උපදියි
ඉල්ලුම සැපයුම 
සමතුලිතයි